อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด
รศ. ตร. วรรณา ประยุกต์วงศ์ รองศาสตราจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ. ตร. กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
อ. ดร. เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย อาจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
อ. ดร. วีรวัฒน์ ฉายา อาจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
อ. ดร. สมสุข พวงดี อาจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด
ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน ศาสตราจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
นายมีชัย วีระไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
อ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ดร. ประเสริฐ ปิ่นงาม บริษัท เอส ไอ แอล จำกัด
Professor Dr. James E. Hoopes Professor Professor Babson College