กศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รพสต.เขาทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้า

7-14 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รพสต.เขาทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้าน หลังคลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับแจ้งข้อมูลการตายของสัตว์ปีกผิดปกติเมื่อ 20 สิงหาคม 2560 ในโอกาสนี้นักศึกษาฯได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน และการจัดการซากสัตว์ปีกที่เหมาะสมให้แก่ประชนชนใน ต.เขาทองด้วย

ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้าน

7-14 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รพสต.เขาทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้าน หลังคลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับแจ้งข้อมูลการตายของสัตว์ปีกผิดปกติเมื่อ 20 สิงหาคม 2560 ในโอกาสนี้นักศึกษาฯได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน และการจัดการซากสัตว์ปีกที่เหมาะสมให้แก่ประชนชนใน ต.เขาทองด้วย

ขอขอบพระคุณ คุณชุติปภา กระจายศรี ที่ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯ

ในนามของคณะทำงาน #โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบพระคุณ คุณชุติปภา กระจายศรี ที่ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ . #MUNA #OHC #RFZ

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

31 สิงหาคม 2560 . คณาจารย์และนายสัตวแพทย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ . #MUNA #OHC #ONEHEALTHTALK