อาจารย์และนักวิจัยมหิดลนครสวรรค์ร่วมทำวิจัยจระเข้

อาจารย์และนักวิจัยมหิดลนครสวรรค์ร่วมทำวิจัยจระเข้ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีมอาจารย์และนักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Crocodile Specialist Group (CSG, IUCN) กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อวิจัยเพื่อการอนุรักษ์จระเข้น้าจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่ธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติปางสีดา/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์จากจระเข้ในระดับนานาชาติ โครงการวิจัยดังกล่าวมีระยะเวลาการดำเนินการ ๓ ปี ภาพ/ข่าว: PR-MUNA

OneHealthในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์_ความเป็นมาและความเป็นไป

#OneHealthในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์_ความเป็นมาและความเป็นไป . โดย: น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ . จากการที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งจะยืนอยู่แถวหน้าของความพยายามปฏิรูปประเทศ โดยจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อสร้างสรรค์ระบบปัญญาแห่งชาติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์-สาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงทางอาหาร ในฐานะของสถาบันการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เน้นพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท (ภาพที่ 1) อันเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวโยงถึงกันผ่านกลไกและกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเชื่อมโยงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลกับทุนทางสังคมและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้วิทยาเขต และนำไปสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค . Read More …

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คลินิกสัตว์วันเฮลท์ —————————————————————————————– ที่มาภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : a day BULLETIN

ครงการสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” อันเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน

เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการกับ “โครงการสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” อันเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Crocodile Specialist Group (CSG, IUCN) กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) ที่มุ่งหมายจะอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์สยามในแหล่งธรรมชาติ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) . โดยในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย การชี้แจงที่มาและความสำคัญของโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสำรวจจระเข้ในแหล่งธรรมชาติตามหลักวิชาการแก่คณะนักวิจัย และการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์จระเข้ในฟาร์ม . #MUNA #VSMU #DNP Read More …

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ครั้งที่29)

ผ่านไปอีกครั้งกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ครั้งที่29) ด้วยวิธีการทำหมัน ซึ่งในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น 27 ตัว ขอขอบคุณคณะทำงานฯ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมแรงแรงร่วมใจกันมาโดยตลอด มา ณ ที่นี่ด้วยครับ #RFZ #MUNA #VSMU #NWDLD