ปรสิตจากงู

#ปรสิตจากงู #OHRU . ในระหว่างการผ่าตัดเพื่อทำหมันแมวเพศเมียตัวหนึ่งในโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทีมสัตวแพทย์ได้พบกับปรสิตที่ฝังตัวอยู่ในเยื่อบุผนังช่องท้อง (Omentum) ปรสิตดังกล่าวถูกเรียกรวมๆว่า #Pentastome (ภาพที่ 1 และ 2) . ปรสิตดังกล่าวถูกเก็บและนำไปศึกษาวิจัยต่อโดย ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ Sivapong Vsmu ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (#VSMU) ผลการศึกษาพบว่า Pentastome ดังกล่าวคือ Armillifer armillatus ซึ่งตัวเต็มวัยของปรสิตดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินหายใจของงู . ไข่ของ Armillifer armillatus จะถูกขับออกจากงูที่ติดเชื้อผ่านสิ่งคัดหลั่งและสิ่งขับถ่าย ซึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึง #คน ได้รับไข่ในระยะติดเชื้อทางการกิน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเนื้องูดิบ หรือการจับสัมผัสงูที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบจับอาหาร ก็จะสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ (ภาพที่3) Read More …

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

#40thRFZ #6thYear #OneHealthAnimalClinic #OHAC . 26 ตุลาคม 2562 – 6 ปีที่ยืนหยัด โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ กับกิจกรรมควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถึงวันนี้ได้ดำเนินการร่วมกันมาจนถึงครั้งที่ 40 ซึ่งในวันนี้มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งสิ้น 25 ตัว และนับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 805 ตัว . #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC

โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

#โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด #OHRU . 21 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนจำนวน 40 คนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ . #อบจ_นคสวรรค์ #MUNA #VSMU #OHC #PRMUNA

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์อย่างดีเสมอมา ขอบพระคุณอาจารย์และขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ  

โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

#โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม #OHC #PODD . วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยในการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากคณะทำงานอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก อบต.เขาทอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.เขาทอง และ รพสต.บ้านหาดสะแก เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย . #MUNA #PRMUNA