โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

.
21 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนจำนวน 40 คนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้
.