คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับเชิญจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค

16 มีนาคม 2561 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับเชิญจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำและร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่นำร่องปลอดโรคสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลนางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนการทำงาน รวมทั้งเตรียมพร้อมส่งโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards