จระเข้บึงบอระเพ็ด

13 ธันวาคม 2561 – คณะนักวิจัยโครงการสร้างแนวทาง/มาตรการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ร่วมกับประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทดลองสำรวจสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย ซึ่งในอนาคตอาจช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด
.