ชมบึงกินปลาสบตาจระเข้

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นักวิจัยคลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “ชีวิตกับอำนาจ” ในโครงการหยั่งรากจิตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข ประกอบไปด้วยบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural-based tourism) บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจระเข้เป็นจุดขาย เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้เกิดความตระหนักและหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด

ทั้งนี้โครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Crocodile Specialist Group (CSG, IUCN) กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อวิจัยและอนุรักษ์จระเข้น้าจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่ธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติปางสีดา/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์จากจระเข้ในระดับนานาชาติ
ภาพ / ข่าว PR-MUNA