จระเข้บึงบอระเพ็ด

.
8-9 มกราคม 2562 คณะนักวิจัยฯ ลงปฏิบัติงานในพื้นที่บึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะนักวิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
.
1.ร่วมขุดซากจระเข้กับสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายวชิระ กว้างขวาง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)เพื่อเก็บตัวอย่างจากซากจระเข้ที่มีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าเป็นจระเข้ดั่งเดิมของบึงบอระเพ็ดสำหรับการพิสูจน์ทราบดีเอ็นเอในโอกาสต่อไป ซึ่งในระหว่างทำการขุดซากจระเข้นั่นคณะนักวิจัยได้พบเห็นจระเข้ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ในส่วนหนึ่งของบึงบอระเพ็ดที่ถูกเรียกว่า ”ทับตาเถร” ด้วย (ภาพที่ 1-4)
.
2.ร่วมหารือกับ นายสันติ จันทร์เผิบ ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจัดนิทรรศการจระเข้ถาวรร่วมกัน ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจระเข้ให้แก่เยาวชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบจนเกิดความตระหนักหวงแหนจระเข้บึงบอระเพ็ด (ภาพที่ 5-6)
.
3.ลงพื้นที่บ้านรางจิก ที่คณะนักวิจัยฯ เคยได้ทดลองสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมีจระเข้เป็นจุดขายร่วมกับชาวบ้านและสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหวังให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ผ่านการท่องเที่ยว อันจะทำให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และลดการลักลอบทำการประมงลงได้ ซึ่งในครั้งนี้คณะนักวิจัยฯได้ลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสอดแทรกความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจระเข้บึงบอระเพ็ดด้วย (ภาพที่ 7-9)
.