ออกฉีดวัคซีน

เจ้าของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์รับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดนะครับ