โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

.
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยในการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากคณะทำงานอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก อบต.เขาทอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.เขาทอง และ รพสต.บ้านหาดสะแก เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย
.