ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้ออำเภอแม่วงก์

.
3 มีนาคม 2563 – น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ นายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมออกหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้ออำเภอแม่วงก์ กับ ผศ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลจากโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน พร้อมทั้งได้พูดคุยรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดู แก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์
.