น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ คลินิกสัตว์วันเฮลท์ และ อ.ดร.สมสุข พวงดี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรมแนะนำการปลูกผักอินทรีย์และการเลี้ยงแพะแกะเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด

7 พฤศจิกายน 2560 – น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ คลินิกสัตว์วันเฮลท์ และ อ.ดร.สมสุข พวงดี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรมแนะนำการปลูกผักอินทรีย์และการเลี้ยงแพะแกะเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด โดยมีผู้นำชุมชน เกษตรกร และนักเรียนในชุมชนหัวหวายและใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 100 คน