โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

.
26 ตุลาคม 2562 – 6 ปีที่ยืนหยัด โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ กับกิจกรรมควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถึงวันนี้ได้ดำเนินการร่วมกันมาจนถึงครั้งที่ 40 ซึ่งในวันนี้มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งสิ้น 25 ตัว และนับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 805 ตัว
.