เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อนดีดี

.
18-19 พฤศจิกายน 2562 วันเฮลท์เขาทองได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการถ่ายทอดการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี (PODD) ณ ห้องประชุม #ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ น.สพ.ปองพล หอมคง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ มาร่วมถ่ายทอดการใช้งานและการทำงานของระบบ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นำโดย นายวรชาติ ลีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ที่เปิดให้คณะผู้รับการอบรมได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่จริงที่เคยใช้งานระบบดังกล่าวจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
.
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย อบต.เขาทอง รพสต.เขาทอง อบต.นครสวรรค์ออก อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนนักศึกษา
.
กิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนนงบประมาณในการดำเนินการจาก #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
.