หลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง

.
#วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนานิสัยผู้ต้องขัง ร่วมกับ #เรือนจำกลางนครสวรรค์ และ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยฟื้นฟูขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังให้มีความอ่อนโยนเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
.
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาในการอบรม 10 วัน มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ประวัติการเลี้ยงสุนัข สายพันธุ์ การเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสุขาภิบาลและสุขอนามัย การจัดการสุขภาพในสุนัข โรคในสุนัขและการป้องกัน โรคสัตว์สู่คนและสุขภาพหนึ่งเดียว การสื่อสารและภาษากายของสุนัข พฤติกรรมของสุนัข การจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การผสมพันธุ์และการดูแลลูกสุนัข ตลอดจนการตลาดและการสร้างโอกาสทางการประกอบธุรกิจ
.
โดยมีการจัดอบรมในระยะเริ่มแรกด้วยกัน 2 รุ่นๆละ 30 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2563
จากนั้นจึงขยายผลการจัดอบรมต่อไปจนครบทั้ง 14 รุ่น ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้