Home

เกี่ยวกับเรา OneHealthCenter

#OneHealth” เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ที่ได้เริ่มหยั่งรากลงบนพื้นที่ยุทธศาสตร์เหนือล่างกลางบน (ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท) อันเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวโยงถึงกันผ่านกลไกและกิจกรรมต่างๆ ด้วยมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกลุ่มคนหรือองค์กรผ่านการทำงานและประสานงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพองค์รวมที่ดี

OneHealth มีการทำงานและการให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 หน่วยย่อย ดังนี้
ให้บริการสุขภาพสัตว์
– รักษาโรคทั่วไป
– ผ่าตัด
– ทำหมัน
– ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
– ให้บริการที่ปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์
เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
………………………………………………………………………………….
>OneHealthResearchUnit: OHRU<
ศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาสุขภาพบนฐานคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
………………………………………………………………………………….
>OneHealthSharingandLearning: OHSL<
ส่งต่อแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตrลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการดังนี้
– บริการบรรยายให้ความรู้ต่างๆ

– จัดอบรมระยะสั้น เช่น ระบาดวิทยาเบื้องต้น การใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในการศึกษาทางระบาดวิทยา ฯลฯ การจัดการการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์

Events of  One Health Center

อาจารย์และนักวิจัยมหิดลนครสวรรค์ร่วมทำวิจัยจระเข้ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีมอาจารย์และนักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Read more
#OneHealthในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์_ความเป็นมาและความเป็นไป . โดย: น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ . จากการที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งจะยืนอยู่แถวหน้าของความพยายามปฏิรูปประเทศ โดยจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อสร้างสรรค์ระบบปัญญาแห่งชาติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์-สาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงทางอาหาร ในฐานะของสถาบันการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เน้นพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ Read more
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คลินิกสัตว์วันเฮลท์ ----------------------------------------------------------------------------------------- ที่มาภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : a day BULLETIN Read more
เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการกับ “โครงการสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” อันเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย Crocodile Specialist Group (CSG, IUCN) กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสังคมศาสตร์ Read more