โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

.
#กลุ่มวันเฮลท์เขาทอง อันประกอบไปด้วย อาจารย์และนักวิชาการ จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และตัวแทนชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขึ้นในชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563
.
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีที่มาจากการที่กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้เล็งเห็นว่า ตำบลเขาทองเป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพลวัตรและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน
.
โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้เลือกที่จะหยิบมาประยุกต์ใช้คือ #ผ่อดีดี_PODD (ภาพที่ 2) ซึ่งได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และถูกนำไปปรับใช้ในหลากหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้
.
โปรดติดตามความคืบหน้าในตอนต่อไป
.